Przeglądy urządzeń dźwignicowych w myśl przepisów

Urządzenie dźwigowe

 

Maszyny takie jak dźwigi, suwnice, żurawie itp. to urządzenia dźwigowe, które muszą być regularnie poddawane przeglądom i serwisom. Obowiązek ten nakładają na właściciela urządzeń przepisy prawa – uszkodzona maszyna może się stać niebezpieczna nie tylko dla jej operatora, ale i dla całego otoczenia. Przeglądy mają na celu zapobieganie takim sytuacjom.

 

Rodzaje przeglądów

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje przeglądów urządzeń dźwigowychSą to przeglądy odbiorcze, okresowe i doraźne. Przeglądy odbiorcze dotyczą tylko nowych urządzeń. Bo przeprowadzeniu pierwszego badania technicznego zapada decyzja, czy dana maszyna może być eksploatowana. Przeglądy okresowe dotyczą maszyn już użytkowanych. Terminy przeglądów określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. W trakcie przeglądu ocenia się stan urządzenia i sprawdza, czy nie powstały w nim żadne uszkodzenia, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Specjalista ma też obowiązek sprawdzić, czy zostały dokonane naprawy zalecone przy poprzednim przeglądzie. Określa on również, czy wszystkie zabezpieczenia, urządzenia ochronne, instrukcje i tabliczki informacyjne znajdują się na swoich miejscach. Jeśli zajdzie taka konieczność, specjalista wydaje odpowiednie zalecenia naprawcze. Ostatni typ przeglądu to przegląd doraźny (nadzwyczajny). Zleca się go w ramach bieżących potrzeb (np. po awarii urządzenia).

 

Kto może przeprowadzić przegląd urządzenia dźwignicowego?

Przeglądów urządzeń dźwignicowych mogą dokonywać tylko kompetentni specjaliści, posiadający odpowiednie certyfikaty i uprawnienia UDT. Przegląd kończy się sporządzeniem raportu zawierającego wynik badania i zalecenia co do dalszej eksploatacji i konserwacji maszyny. Przeglądy i serwisy warto zlecać wyspecjalizowanym podmiotom, które zajmują się również montażem urządzeń dźwignicowych i demontażem – znają je bowiem od przysłowiowej podszewki. Przed zleceniem przeglądu warto też dowiedzieć się, czy pracownicy danej firmy na bieżąco dokształcają się w ramach branżowych nowości i znają najnowsze udoskonalenia technologiczne.